Pages

Thursday, January 1, 2015

Imam Haramain (419 – 478 H)

 Imam Al Haramain adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad bin Abdullah bin Hayuwiyah Al Juwaini An Naisaburi. Pada masa hidupnya beliau digelari sebagai Imamul Hanrmain dan Dliyauddin. Digelar Imam al-Haramain, kerana beliau pernah tinggal di Makkah Al Mukaramah selama empat tahun. Di sana belajar yang selanjutnya bahkan mengajar dan melakukan munazharah unfuk pemantapan dan memperkokoh pendiriannya dalam ilmu yang diperolehnya.
 Lahir dan Wafatnya.
Beliau lahir di kampung halaman ayahnya, di Juwain daerah Khurosan termasuk wilayah Naisabur. Yaitu daerah yang terletak di perbatasan dengan Afghanistan, Balukhistan, Irak dan Kirman. Imam As Subki mencatat, beliau lahir pada 18 Muharram 419 Hijriyah, bertepatan dengan 22 Februai 1028 M. Beliau hidup mencapai usia 59 tahun.
Silsilah keturunannya, sesungguhnya berasal dari Arab, yaitu dari suku Thoi, sebuah suku yang cukup masyhur dari qabilah Arab.
Menjelang wafatnya, beliau mengalami sakit kuning (al yarqoon). tapi sembuh kembali, sehingga dapat melaksanakan tugas kewajibannya mengajar dan bermunazharah. Tidak lama kemudian beliau mengalarni ganguan kesehatan, dan melakukan istirahat di Basytinqoon, suatu daerah sejuk dan berhawa bersih. Namun, akhirnya di kota itulah beliau pulang ke Rahmatullah yaitu pada 25 Rabiulakhir 478 H. bertepatan dengan 25 Agustus 1085M.
Pendidikannya.

Ayah ibunya sangat memperhatikan sekali, sejak dari perihal makan minum. Beliau tidak pernah diberi makanan yang syubhat apalagi yang haram. Setelah ayahnya wafat pada 434 H. beliau tidak putus asa dalam mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya beliau berguru antara
Keadaan masyarakat Islam.

Masa hidup Imam Haramain adalah masa akhir pemerintahan Khilafah Abbasiyah yang berpusat di Bagdad. Masa ini adalah masa yang penuh dengan gejolak termasuk gejolak pertentangan pandangan keagamaan antara kaum Sunni dengan sementara kelompok dari kaum Syi’ah. Situasi inilah yang mengakibatkan berpindahnya beberapa tokoh ulama Sunni meningalkan kampung halamannya unfuk mendapatkan perlindungan dan ketenangan. Diantara yang hijrah ini termasuk Imam Al Qusyairi dan Imam Al Haramain sendiri. Beliau ini hijrah ke Bahgdad, dan selanjutnya terus ke Mekah Al Mukarramah dan tinggal di sana selama empat tahun.
Beliau kembali ke Naisabur, tahun 451, setelah Khurosan diperintah oleh Alba Arselan dengan Perdana Menterinya Nizhomul Muluk. Beliau kemudian dikenal sebagai pendiri sejumlah Madarasah An Nizhomiyah, yaitu di Naisabur, Baghdad, Balkhi, Hiroh, Ashbahan Bashrah, Rowa, Amal Thobaristan dan di Maushul. Di Naisabur dipimpin oleh Imam Haramain, yang selanjutnya di pimpin oleh Imam Al
Ghazali. Sedangkan Madrasah An Nizhomiyah Baghdad dipimpin oleh Imam Abu Ishaq Asy Syirazi, pengarang Kitab Al Muhadzdzab yang masyhur itu. Kelak Al Muhadzdzab ini disyarah oleh Imam Nawawi (w 676 H) dengan judul al Majmu’ Syarh Al Muhadzdzab.
Memang setelah penguasa baru itu naik tahta, segenap ulama yang hijrah itu diminta untuk segera kembali ke kampung halamannya. Dan sejumlah madrasah itu didirikan dengan maksud untuk kembali mengembangkan pemikiran Sunni, yang dalam bidang aqidah mengikuti pandangan Al Asya’ri.[1][1] Sumber: Luma’ul Adillati Fi Qowaa’idi ‘Aqoo’idi Ahlussunnah Wal Jama’ah, Al Imam Abul Ma’ali Haramain, versi terjemah: Aqidah Ahlus sunnah Wal Jama’ah oleh Drs. H. Hafizh Utsman, Gandewa Penerbit, Jakarta, 1994. Dipetik dari http://orgawam.wordpress.com /2011/06/14/imam-haramain-419-%E2%80%93-478-h/

0 comments:

Post a Comment